Logo Udruge Oblačić

Individualna terapija

U udruzi Oblačić se provodi terapija igrom kao individualni oblik rada s djetetom. Postoje dva oblika rada, direktivno i nedirektivno, već ovisno o potrebama djeteta. Nedirektivan oblik rada je prikladan za djecu do 12 godina urednog razvoja, koja imaju bilo koji oblik socioemocionalnih poteškoća. Direktivan oblik rada je prikladan za djecu s razvojnim poteškoćama i djecu koja iz bilo kojeg razloga imaju siromašnu simboličku igru. Pri tome se misli na “kao da” igru, ne na fizičku aktivnost, društvene igre ili igrica na računalnim uređajima. Razvoj simboličke igre kreće od igranja jednostavnih kućanskih aktivnosti, aktivnosti iz svakodnevnog života pa do imaginarnih svjetova i raznih junaka. Djeca koja imaju dobro razvijenu simboličku igru mogu sama “stvoriti” igračke od predmeta koji nisu zaista igračke i sama se zabaviti u svim uvjetima (na primjer na plaži “sagraditi” svoj svijet).

Zašto je važan razvoj simboličke igre?

Osim za socioemocionalni razvoj, razvoj igre je važan i za razvoj izvršnih funkcija, poput radnog pamćenja, inhibicije, motivacije (usmjerenost prema cilju), planiranje ponašanja i kognitivne fleksibilnosti. Djeca sa siromašnom simboličkom igrom imaju često problema i sa izvršnim funkcijama, a posljedično i sa cijelim sustavom samoregulacije. U školskom okruženju se to najčešće manifestira kao deficit pažnje i poteškoće u razumijevanju pročitanog materija, a posljedično i poteškoće u učenju.

Kako izgleda terapija igrom?

Susreti su 1xtjedno po 60 minuta, pri čemu je roditelj uključen u proces između 20 do 40 minuta, ovisno o djetetu, ciljevima i planiranom pristupi.