Logo Udruge Oblačić
Sažetak 2013. i prvih 6 mjeseci 2014. godine
aaa

Objavila Maja Bonačić, Rujan 19, 2014

PRIKAZ SVIH FINANCIJA 2013. GODINE I PRVO POLUGODIŠTE 2014. GODINE

2013.
Donacije pravnih osoba – udruge            400,00 kn
Donacije građana    10.525,00 kn
Prihodi po posebnim propisima – HZZ    32.471,87 kn
Kamate od depozita po viđenju              5,55 kn
Ukupno 2013.    43.402,42 kn
2014. – prvo polugodište
Donacije pravnih osoba – udruge      1.534,00 kn
Donacije međunarodnih donatora      3.367,70 kn
Donacije građana      2.055,00 kn
Prihodi po posebnim propisima – HZZ    19.718,04 kn
Prihodi od pružanja usluga      7.325,00 kn
Prihodi od članarina          450,00 kn
Kamate od depozita po viđenju              5,29 kn
Ukupno prvo polugodište 2014.    34.455,03 kn

Komentari